Koniec końcówki

Jeśli na kole kie­row­ni­cy po­ja­wia się wy­raź­ny luz, a pod­czas jazdy dają się od­czu­wać na niej drga­nia i sły­chać po­je­dyn­cze stuki, to naj­praw­do­po­dob­niej zu­ży­ciu ule­gły po­łą­cze­nia… prze­gu­bo­we w ukła­dzie kie­row­ni­czym.

Po­twier­dzić to może pro­ste ba­da­nie dia­gno­stycz­ne. Wy­star­czy unieść za po­mo­cą pod­no­śni­ka auto tak, aby koło kie­ro­wa­ne Trwałość końcówki drążka kierowniczego w dużym stopniu zależy od stanu osłony sworznia jej przegubu kulistego.ode­rwa­ło się od ziemi i spró­bo­wać nim ener­gicz­nie po­ru­szać w dwóch płasz­czy­znach: po­zio­mej i pio­no­wej. Wy­czu­wal­ny luz w obu płasz­czy­znach z dużą dozą praw­do­po­do­bień­stwa mo­że­my przy­pi­sać zu­ży­te­mu ło­ży­sko­wa­niu pia­sty. Na­to­miast za luz ob­ja­wia­ją­cy się tylko w płasz­czyź­nie po­zio­mej kół kie­ro­wa­nych od­po­wia­da zwy­kle ja­kieś wa­dli­we po­łą­cze­nie w ukła­dzie kie­row­ni­czym. Bar­dzo czę­sto jest to luz na koń­ców­ce drąż­ka kie­row­ni­cze­go, a do­kład­nie na jej prze­gu­bie ku­lo­wym.

W ty­po­wym roz­wią­za­niu sto­so­wa­nym za­rów­no w au­tach oso­bo­wych jak i do­staw­czych ele­men­tem ło­ży­sku­ją­cym kulę sworz­nia w takim prze­gu­bie jest jed­no­czę­ścio­we gniaz­do za­trza­sko­we wy­ko­na­ne­go z po­lia­ce­ta­lu, two­rzy­wa sztucz­ne­go o dużej od­por­no­ści me­cha­nicz­nej. Na ze­wnątrz prze­gu­bu wy­stę­pu­je prze­waż­nie za­gnie­cio­na za­ślep­ka me­ta­lo­wa, sta­no­wią­ca szczel­ną ochro­nę przed bru­dem i wodą. Taką samą rolę speł­nia osło­na z po­li­ure­ta­nu lub gumy za­ci­śnię­ta za­rów­no na obu­do­wie prze­gu­bu jak i na sworz­niu. Część osło­ny współ­pra­cu­ją­ca z po­wierzch­nią sworz­nia wy­po­sa­ża­no jest w wargę uszczel­nia­ją­cą przy­le­ga­ją­cą do po­wierzch­ni ra­mie­nia zwrot­ni­cy.

Luz w prze­gu­bie ku­li­stym może być wy­ni­kiem nor­mal­ne­go zu­ży­cia eks­plo­ata­cyj­ne­go, albo przy­spie­szo­ne­go spo­wo­do­wa­ne­go nad­mier­ny­mi prze­cią­że­nia­mi me­cha­nicz­ny­mi lub za­nie­czysz­cze­nia­mi, które prze­do­sta­ły się mię­dzy współ­pra­cu­ją­ce ze sobą ele­men­ty ło­ży­sko­wa­nia.Należy zgłosić się do serwisu samochodowego w celu wymiany go na nowy element wysokiej klasy. Wymagane po wymianie jest ustawienie zbieżności kół.

za pomocą Koniec końcówki.