Filtry samochodowe – kiedy należy je wymieniać?

Więk­szość kie­row­ców dba o wy­gląd ze­wnętrz­ny swo­ich po­jaz­dów. Myj­nie od­wie­dza­my na ogół mi­ni­mum raz w mie­sią­cu, a do tego dodać na­le­ży także od­ku­rza­nie, pra­nie ta­pi­cer­ki czy czysz­cze­nie szyb. Ważne jed­nak jest, by czy­stość za­cho­wać rów­nież we­wnątrz po­szcze­gól­nych ukła­dów sa­mo­cho­du. Do tego nie­zbęd­ne są fil­try, które wpły­wa­ją za­rów­no na stan tech­nicz­ny auta…, jak i kom­fort po­dró­żo­wa­nia.

Tych ostat­nich w każ­dym aucie jest wiele. By zatem cie­szyć się ich długą i bez­pro­ble­mo­wą ob­słu­gą przede wszyst­kim, w źródło: sxc.huod­po­wied­nim mo­men­cie (zgod­nie z za­le­ce­nia­mi pro­du­cen­ta), na­le­ży wy­mie­nić wła­ści­wy filtr. Pod­po­wia­da­my, na co po­win­ni­śmy zwró­cić szcze­gól­ną uwagę.

Dbamy o układ sma­ro­wa­nia

Filtry samochodowe – kiedy należy je wymieniać?

– Pierw­szy z nich, czyli filtr oleju, usuwa wszel­kie­go ro­dza­ju za­nie­czysz­cze­nia po­wsta­ją­ce na sku­tek zu­ży­wa­nia się po­szcze­gól­nych ele­men­tów sil­ni­ka czy też wy­dzie­la­ją­ce się w cza­sie jego pracy frak­cje, na­ga­ry lub sadze – wy­ja­śnia Grze­gorz Król, kie­row­nik ser­wi­su w Cen­trum Mo­to­ry­za­cyj­nym Mar­tom, na­le­żą­cym do Grupy Mar­tom.

W rze­czy­wi­sto­ści rolę tego ele­men­tu na­praw­dę trud­no prze­ce­nić. To od jego stanu tak na­praw­dę za­le­ży praca ca­łe­go mo­to­ru. Gdy filtr ten za­czy­na tra­cić swoje wła­ści­wo­ści, na­ra­ża­my się na znacz­ny wzrost zu­ży­cia sil­ni­ka, co osta­tecz­nie może skut­ko­wać nie­moż­li­wą do usu­nię­cia awa­rią.

Z całą pew­no­ścią warto więc pa­mię­tać o sys­te­ma­tycz­nej wy­mia­nie. Tej do­ko­nu­je­my zgod­nie z za­le­ce­nia­mi pro­du­cen­ta auta – na ogół co 15 ty­się­cy ki­lo­me­trów, czyli do­kład­nie z taką samą czę­sto­tli­wo­ścią, jak w przy­pad­ku oleju.

Czy­ste pa­li­wo to rza­dziej wy­mie­nia­ny filtr

Filtry samochodowe – kiedy należy je wymieniać?

Nie mniej istot­ny jest filtr pa­li­wa, któ­re­go rola po­le­ga na od­se­pa­ro­wa­niu wszel­kie­go ro­dza­ju za­nie­czysz­czeń i czą­stek sta­łych, a także, w przy­pad­ku sa­mo­cho­dów za­si­la­nych ole­jem na­pę­do­wym, czą­stek wody.

– Ele­ment ten w dużym stop­niu de­cy­du­je o ja­ko­ści pa­li­wa do­star­cza­ne­go do na­sze­go sil­ni­ka, zde­cy­do­wa­nie na­le­ży zatem za­dbać o jego wła­ści­wy stan tech­nicz­ny i w od­po­wied­nim mo­men­cie stary i zu­ży­ty zwy­czaj­nie za­stą­pić nowym – do­da­je przed­sta­wi­ciel Grupy Mar­tom.

To, jak czę­sto bę­dzie­my mu­sie­li de­cy­do­wać się na wy­mia­nę, w dużym stop­niu za­le­żeć bę­dzie od ja­ko­ści sto­so­wa­nej przez nas ben­zy­ny czy oleju na­pę­do­we­go.

Stan­dar­do­wo wi­zy­tę w ser­wi­sie w tym celu mu­si­my pla­no­wać po prze­je­cha­niu około 30 ty­się­cy ki­lo­me­trów. Jeśli jed­nak wcze­śniej pró­bo­wa­li­śmy nieco za­osz­czę­dzić na pa­li­wie, dy­stans ten może ulec skró­ce­niu nawet o po­ło­wę.

Po­wie­trze bez kurzu i pyłu

Filtry samochodowe – kiedy należy je wymieniać?

Filtr po­wie­trza z kolei, jak sama nazwa wska­zu­je, służy do oczysz­cza­nia za­sy­sa­ne­go przez sil­nik w cza­sie jazdy po­wie­trza z kurzu, pyłu i in­nych tego typu za­nie­czysz­czeń.

– W tym przy­pad­ku czę­sto­tli­wość wy­mia­ny w dużej mie­rze za­le­ży od wa­run­ków, w ja­kich na ogół po­dró­żu­je­my. Ogra­ni­cza­jąc się nie­mal wy­łącz­nie do jazdy po mie­ście filtr ten wy­mie­nia­my śred­nio po prze­by­ciu 15-20 ty­się­cy ki­lo­me­trów. Auto eks­plo­ato­wa­ne w śro­do­wi­sku o wy­so­kim za­py­le­niu wy­ma­gać bę­dzie jed­nak częst­szych in­ter­wen­cji z na­szej stro­ny – mówi Grze­gorz Król.

Zwle­ka­jąc z za­ku­pem za­mien­ni­ka na­ra­ża­my się m. in. na wzrost zu­ży­cia pa­li­wa. Nie­rzad­ko od­czu­wać bę­dzie­my także zna­czą­cy spa­dek mocy sil­ni­ka. Ob­ja­wów tych z pew­no­ścią nie na­le­ży igno­ro­wać, gdyż z cza­sem może to do­pro­wa­dzić do po­waż­niej­szej uster­ki.

Eli­mi­nu­je­my drob­no­ustro­je z wnę­trza

Ostat­ni z sa­mo­cho­do­wych fil­trów, czyli ka­bi­no­wy (zwany też prze­ciw­pył­ko­wym) oczysz­cza po­wie­trze prze­do­sta­ją­ce się do wnę­trza po­jaz­du. Jego stan wpły­wa przede wszyst­kim na od­czu­wal­ny w cza­sie jazdy kom­fort kie­row­cy czy pa­sa­że­rów.

Filtr ten co roku po­wi­nien zo­stać za­stą­pio­ny nowym, gdyż po tym cza­sie traci on swoje wła­ści­wo­ści, a na­gro­ma­dzo­na w nim wil­goć sprzy­ja roz­wo­jo­wi grzy­bów i drob­no­ustro­jów.

– W kon­se­kwen­cji do ka­bi­ny auta wdmu­chi­wa­ne jest za­nie­czysz­czo­ne po­wie­trze, co może skut­ko­wać nie­przy­jem­ny­mi za­pa­cha­mi lub też szyb­szym pa­ro­wa­niem szyb – za­uwa­ża na ko­niec eks­pert Grupy Mar­tom.

Za­tka­ny filtr ka­bi­no­wy bę­dzie szcze­gól­nie uciąż­li­wy dla dzie­ci czy osób wraż­li­wych, wy­wo­ły­wać u nich bo­wiem może re­ak­cje aler­gicz­ne. Z całą pew­no­ścią warto więc wy­ro­bić sobie nawyk, by np. przed roz­po­czę­ciem se­zo­nu let­nie­go, przy oka­zji prze­glą­du kli­ma­ty­za­cji, za­dbać także o jego wy­mia­nę.

za pomocą Filtry samochodowe – kiedy należy je wymieniać?.