Warsztat

Przegląd Przed zimą

Jak przygotować auto na zimę?

Paź­dzier­nik to ide­al­ny czas, aby roz­po­cząć przy­go­to­wa­nie auta do zimy. Zanim na­dej­dą ni­skie tem­pe­ra­tu­ry i opady śnie­gu, mo­że­my za­pla­no­wać wszyst­kie czyn­no­ści tak, aby nie nad­wy­rę­ży­ły zbyt­nio na­sze­go bu­dże­tu…

końcówka

Koniec końcówki

Jeśli na kole kie­row­ni­cy po­ja­wia się wy­raź­ny luz, a pod­czas jazdy dają się od­czu­wać na niej drga­nia i sły­chać po­je­dyn­cze stuki, to naj­praw­do­po­dob­niej zu­ży­ciu ule­gły po­łą­cze­nia…

filtry

Filtry samochodowe – kiedy należy je wymieniać?

Więk­szość kie­row­ców dba o wy­gląd ze­wnętrz­ny swo­ich po­jaz­dów. Myj­nie od­wie­dza­my na ogół mi­ni­mum raz w mie­sią­cu, a do tego dodać na­le­ży także od­ku­rza­nie, pra­nie ta­pi­cer­ki czy czysz­cze­nie szyb. Ważne jed­nak jest, by czy­stość za­cho­wać rów­nież we­wnątrz po­szcze­gól­nych ukła­dów sa­mo­cho­du. Do tego nie­zbęd­ne są fil­try, które wpły­wa­ją za­rów­no na stan tech­nicz­ny auta…

Co to jest technika PremAir? Ciekawe rozwiązanie firmy VOLVO

Pre­mA­ir to roz­wią­za­nie tech­nicz­ne, które prze­kształ­ca szko­dli­wy dla zdro­wia ozon w czą­stecz­ki tlenu i w ten spo­sób przy­czy­nia się do po­pra­wy czy­sto­ści po­wie­trza.Po­dob­ne w dzia­ła­niu tech­no­lo­gie sto­su­je się w lot­nic­twie,

sam

Czynności związane z nadejściem wiosny

Prace, jakie należy wykonać po zimie, można podzielić na te związane z kosmetyką samochodu oraz z jego stanem technicznym. Zacznijmy od części wizualnej.Oczywiście w okresie zimowym najbardziej szkodliwym…

tarcza

Układ hamulcowy jak to działa

Układ hamulcowy

W układach hamulcowych pojazdów samochodowych, siła nacisku na pedał hamulca musi być wspomagana dla zapewnienia wystarczającej siły hamowania układu hamulcowego.Powszechnie stosuje się hamulcowe układy

Zima w serwisie

Przegląd samochodu po zimie

Przegląd samochodu po zimie to niezbędne czynności dla naszego bezpieczeństwa.Zima to czas kiedy nasz samochód  pracował w bardzo

sprawdzenie płynu

Kiedy należy wymienić płyn hamulcowy ?

Płyn hamulcowy jest niezbędny w układzie hamulcowym samochodu, choć w codziennej eksploatacji auta mało który kierowca poświęca mu należytą uwagę. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce ponad 70% samochodów posiada przestarzały

AB23573

Olej silnikowy

OLEJ SILNIKOWY

Główną funkcją  oleju silnikowego jest ochrona silnika przed zużyciem mechanicznym związanym z występowaniem zjawiska tarcia. Silnik to urządzenie złożone z setek ruchomych części ściśle ze sobą

serwis rzeszów

Kiedy wymienić tarcze hamulcowe?

Jak rozpoznać czy, nadszedł już czas na wymianę tarcz hamulcowych?

Odpowiedź to – zmierzyć szerokość tarczy suwmiarką.Minimalna grubość tarczy